உங்களுடன் ஒரு புதிய தமிழ்நாடு தொடங்குகிறது.
A NEW THAMIZH NADU BEGINS WITH YOU

கட்சி வளர்ச்சி நிதி அளித்து கட்சியை வலுப்படுத்தவும்
Donate liberally to help strengthen the party.

நமக்கான அரசியல்
நமக்கான கட்சி

நான் கட்சிக்கு அளிக்க விரும்பும் தொகை / I would like to donate/contribute

As a regulatory procedure, We, the political party are restricted from accepting foreign donations.

We heartfully thank all the foreign donors for showing interest in donating to us.

சுய விவரம் / PERSONAL DETAILS